مکمل کلسیم

مصرف روتین مکمل کلسیم به همه توصیه نمی شود ، اما در زنانی که از گروه لبنیات و سایر منابع کلسیم به اندازه کافی مصرف نمی کنند ، می تواند مفید باشد .


مصرف این مکمل هم باید تحت نظر پزشک یا ماما باشد .


دکتر سیدی مقدم کلسیم قرص کلسیم مکمل کلسیم مکمل پزشک ماما زنان لبنیات منبع منابع کلسیم بارداران بارداران سایت بیمارستان صارم

   تاریخ :       1398/09/26          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم