چگونه پروسه سزارین انجام می شود ؟

یک برش از پوست شما تا دیواره شکم داده می شود . این برش پوستی ممکنست افقی و یا طولی نزدیک به محل رویش مو در ناحیه پوبیک باشد .


عضلات شکم شما از هم جدا می شوند و ممکنست نیازی به برش دادن آن نباشد برش دیگری روی دیواره رحم داده خواهد شد که این برش روی رحم نیز می تواند افقی و یا طولی باشد  .نوزاد از داخل این برش متولد می شود ، بند ناف بریده می شود و جفت خارج می گردد .رحم با بخیه زدن بسته خواهد شد  و درون بدن قرار می گیرد و پوست شکم شما نیز بخیه می شود .


دکتر سیدی مقدم بخیه شکم زایمان زایمان سزارین سزارین پوست دیواره رحم رحم بند ناف ناف نوزاد جفت متولد تولد برش رویش مو مو ناحیه پوبیک عضلات بیمارستان صارم بارداران بارداران سایت

   تاریخ :       1398/10/02          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم