ملاج یا فونتانل چیست ؟

ملاج یا فونتانل چیست ؟

جمجمه جنین از چند استخوان تشکیل شده است . محلی که استخوانها بهم می رسند، فضای نامنظمی را تشکیل می دهد که غشایی روی آن را می پوشاند و به آن ملاج یا فونتانل می گویند .


2 ملاج وجود دارد که یکی در قسمت جلو که لوزی شکل و بزرگتر است و یکی در خلف که کوچکتر و مثلثی شکل است.


دکتر سیدی مقدم ملاج فونتانل خلف عقب مثلث لوزی استخوان غشا فضا نامنظم بیمارستان صارم بارداران

   تاریخ :       1397/11/01          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم