اندازه دور سر جنین در زمان زایمان چقدر است و آیا بر زایمان تاثیر دارد ؟

اندازه دور سر جنین در زمان زایمان چقدر است و آیا بر زایمان تاثیر دارد ؟

بزرگترین محیط دور سر جنین در زمان زایمان معمولا 32.5 سانتی متر است ولی این اندازه برای عبور از لگن مادر بزرگ است. 


بنابراین در حین زایمان لغزش استخوانهای جمجمه جنین را داریم. قطر سر جنین به حدود 32 سانتی متر می رسد که بعد از زایمان به حالت قبلی باز می گردد.


دکتر سیدی مقدم زایمان استخوان جمجمه قطر دور سر جنین لغزش لگن مادر استخوان بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/11/06          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم