سندروم پاتائو یا تریزومی 13 چیست؟

سندروم پاتائو یا تریزومی 13 چیست؟

یکی از شایعترین ناهنجاریها تریزومی 13 است که 1 در 12000 تولد رخ می دهدو بسیار کشنده است و معمولا باعث سقط یا مرده زایی می شود.


در این سندروم 3 عدد کروموزوم 13 به جاری 2 عدد وجود دارد .در این سندروم لوله عصبی و کلیه درگیر می شود .پای چنبری و شکاف کام و چند انگشتی نیز شایع است.


دکتر سیدی مقدم پاتائو تریزومی 13 کروموزوم سندروم کلیه لوله عصبی پا چنبری کام شکاف کام انگشت سقط

   تاریخ :       1397/11/14          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم