آیا مواجهه پدر با عوامل محیطی و سمی باعث ناهنجاری در جنین می شود ؟

آیا مواجهه پدر با عوامل محیطی و سمی باعث ناهنجاری در جنین می شود ؟

بله . مواجهه پدر با جیوه ، سرب ، حلال ها ، حشره کش ها ،و گازهای بیهوشی و هیدروکربن ها باعث سقط زودرس می شود و حلال ها نیز گاهی سبب نقایص عصبی در جنین می شود.دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سایت جیوه سرب حلال حشره کش گاز بیهوشی هیدروکربن سقط

   تاریخ :       1397/11/14          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

مواجهه با مواد سمی در چه مقطعی از حاملگی بیشترین خطر را دارد ؟

مواجهه با مواد سمی در چه مقطعی از حاملگی بیشترین خطر را دارد ؟

در دو هفته اول بعد از لقاح قانون همه یا هیچ وجود دارد. یعنی عامل تراتوژن یا آسیبی ایجاد نکرده یا باعث مرگ می شود.


از هفته 2 الی 8 بعد از لقاح بحرانی ترین دوره می باشد و ارگانها شکل میگیرند و بعد از هفته 8 از لقاح در صورت مواجهه با بعضی از ارگانهای حیاتی آسیب می بینند .ولی مهمترین دوران 2 تا 8 هفته بعد از لقاح می باشد که آسیب جدی وارد می شود.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران لقاح بحرانی ارگان حیاتی آسیب قانون مرگ هفته بارداری حیات

   تاریخ :       1397/11/14          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم