سندروم داون  یا منگولیسم

سندروم داون یا منگولیسم

شایعترین ناهنجاری ژنتیکی است که در آن بجاری 2 کروموزوم 21 ، 3 کروموزوم وجود دارد.شیوع آن 1 در 500 حاملگی می باشد و با بالا رفتن سن مادر این احتمال بیشتر می شود .دکتر سیدی مقدم حاملگی سندروم داون منگولیسم کروموزوم باردار بارداران سن مادر ناهنجاری ژنتیک

   تاریخ :       1397/11/15          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم