سندروم ادوارد یا تریزومی 18

سندروم ادوارد یا تریزومی 18

دومین ناهنجاری شایع می باشد. تقریبا 1 در 2000 حاملگی رخ می دهد که 3 عدد کروموزوم 18 به جای 2 عدد وجود دارد و معمولا باعث سقط و مرده زایی می شود. 


اکثر نوزادان درعرض 1 هفته بعد از تولد می میرند.در این ناهنجاری درگیری جمجمه و اندام شایعتر است و همچنین عقب ماندگی رشد داخل رحمی و وزن کم هنگام تولد دارد.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سایت سندروم ادوارد تریزومی 18 کروموزوم جمجمه عقب ماندگی سقط

   تاریخ :       1397/11/16          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم