پای چماقی یا club foot

پای چماقی یا club foot

بدلیل چرخش غیر طبیعی مچ پا و کوتاه شدن تاندون آشیل ایجاد می شود.در هر 1000 تولد است و نسبت مذکر به مونث 2 به 1 است. 


در 50 درصد موارد دو طرفه است و در 50 درصد موارد با ناهنجاریهای عصبی و عضلانی و ژنتیکی در ارتباط است.


دکتر سیدی مقدم پا ی چماقی club foot چرخش عصبی عضلانی قلبی ناهنجاری آشیل تاندون تولد مذکر مونث

   تاریخ :       1397/11/23          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم