داروها از نظر تراتوژن بودن (ایجاد ناهنجاری) به چند دسته می شوند؟

داروها از نظر تراتوژن بودن (ایجاد ناهنجاری) به چند دسته می شوند؟

به 5 گروه تقسیم می شوند :

1- گروه A که مصرف آنها در سه ماهه  اول و دوم و سوم عارضه ای ندارد که شامل ویتامینها ، لووتیروکسین و مکمل پتاسیم است.

2- گروه B که در حیوانات بررسی شده و هیچ عارضه ای گزارش نشده است و در انسانها نیز عارضه ای گزارش نشده است ولی بررسی های بیشتری لازم است که شامل آنتی بیوتیک ها می شود.


3- گروه C مطالعه در مورد عوارض آنها انجام نشده است که 2/3  داروها در این گروه قرار می گیرند و ممکنست تراتوژن باشند.

4- گروه D که تراتوژن بودن آنها بررسی شده ولی در مواردی که ترکیبی نادر ضروری است با احتیاط مصرف می شوند مثل آزاتیوپرین یا لیتیوم.

5- گروه X که باعث خطرات بالقوه جنین است و منع مصرف دارند مثل واکسن سرخجه


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران دارو تراتوژن خطر سقط A B C D X لیتیوم سرخجه مکمل

   تاریخ :       1397/11/24          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم