حاملگی طول کشیده یا post term

حاملگی طول کشیده یا post term

حاملگی که 42 هفته کامل یعنی 294 روز یا بیشتر از اولین روز آخرین دوره قاعدگی طول بکشد ، حاملگی طول کشیده یا post term اطلاق می شود  .با این فرض که 2 هفته پس از آخرین روز قاعدگی تخمک گذاری روی داده باشد .دکتر سیدی مقدم قاعدگی حاملگی طول کشیده بارداری تخمک گذاری 42 هفته دوره قاعدگی پریود Post term متخصص زنان زایمان

   تاریخ :       1398/04/16          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

نوزادان با حاملگی طول کشیده از نظر ظاهری چه خصوصیاتی دارند ؟

نوزادان با حاملگی طول کشیده از نظر ظاهری چه خصوصیاتی دارند ؟

پوست چروکیده و پوسته ریزی دارند ،ناخن ها بلند ،پوست کف و دست و پا چروکیده است ،چشم ها باز و بدن بلند و لاغر بنظر می رسد .دکتر سیدی مقدم بارداران سایت متخصص زنان پوست بدن چروکیده چشم دست پا لاغر بلند

   تاریخ :       1397/12/04          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

post term

post term

حاملگی ای که 42 هفته کامل یعنی 294 روز یا بیشتر از اولین روز آخرین دوره قاعدگی طول بکشد ، حاملگی طول کشیده یا  post term نامیده می شود .با این فرض که 2 هفته پس از آخرین قاعدگی تخمک گذاری روی داده باشد.دکتر سیدی مقدم بارداران حاملگی طول کشیده post term قاعدگی تخمک گذاری هفته زایمان متخصص زنان صارم

   تاریخ :       1397/11/27          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم