آیا می دانید تماس پوست نوزاد با پوست مادر ، پس از زایمان چه اهمیتی دارد ؟

آیا می دانید تماس پوست نوزاد با پوست مادر ، پس از زایمان چه اهمیتی دارد ؟

- پدید آمدن آرامش در مادر و شیرخوار 

- ثبات ضربان قلب و تنفس نوزاد 

- گرم نگه داشتن بدن نوزاد


- کاهش گریه و اضطراب نوزاد

- تسهیل در برقراری ارتباط مادر و نوزاد 

- برخورداری نوزاد از آغوز


دکتر سیدی مقدم آغوز گریه اضطراب آرامش ضربان قلب تنفس مادر نوزاد بارداران بیمارستان صارم

   تاریخ :       1398/01/17          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم