چرا بهتر است مادر و شیرخوار هم اتاق باشند ؟

چرا بهتر است مادر و شیرخوار هم اتاق باشند ؟

 -  برقراری رابطه قوی عاطفی میان آنها

 - شیردهی به موقع برطبق میل و خواست نوزاد 

- افزایش تولید ، ترشح و برقراری جریان شیر مادر


- عدم استرس و نگرانی مادر بدلیل آگاه بودن از وضعیت نوزاد

- اطمینان از عدم تغذیه نوزاد با شیر خشک


دکتر سیدی مقدم شیرمادر شیر خشک نوزاد تغذیه نوزاد مادر جنین استرس عاطفه بارداران بارداران سایت صارم

   تاریخ :       1398/01/19          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم