چرا نباید به شیرخوار شیشه شیر یا پستانک (گول زنک ) داد؟

چرا نباید به شیرخوار شیشه شیر یا پستانک (گول زنک ) داد؟

- موجب انتقال آلودگی و ایجاد بیماری در شیر خوار می شود .

- باعث تغییر فرم دندان ها و قالب فک و در نتیجه اختلال در تکلم می شود.


- تغذیه با شیشه شیر یکی از مهمترین دلایل امتناع نوزاد از گرفتن پستان است . 

- کاهش مکیدن پستان توسط نوزاد باعث کاهش تولید شیر می شود  .


دکتر سیدی مقدم شیشه شیر شیر مادر پستان مادر بارداران بارداران سایت شیر سینه دندان فک تکلم

   تاریخ :       1398/01/20          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم