تست غربالگری

تست غربالگری

جهت انجام غربالگری تیروئیدی روز  3 تا5 تولد به یکی از مراکز بهداشت نزدیک محل زندگی خود مراجعه فرمایید.دکتر سیدی مقدم غربالگری تیروئید نوزاد بهداشت تولد آزمایش تست بیمارستان صارم

   تاریخ :       1398/01/27          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم