آیا عضلات شکم در طی بارداری شل و ضعیف می شوند

آیا عضلات شکم در طی بارداری شل و ضعیف می شوند

جواب بله است.

گاهی اوقات عضلات دیواره شکم در برابر کششی که به آنها وارد می شود نمی توانند مقاومت کنند و از خط وسط از هم باز می شوند.دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران شکم عضلات شل شدن کشش مقاومت بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/06/23          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم