دمای هوای اتاق نوزاد

دمای هوای اتاق نوزاد

دمای هوای اتاق نوزاد در هنگامیکه می خواهید لباسهای کودکتان را در آورید ،باید حداقل 24 تا 26 درجه باشد و جریان  شدید هوا هم وجود نداشته باشد . 


جهت تست درجه حرارت آب سطح داخلی مچ دست دما را تست کنید.


دکتر سیدی مقدم دما بارداران نوزاد مادر لباس هوا جریان هوا بارداران بارداری

   تاریخ :       1398/01/31          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم