دفع نوزاد

دفع نوزاد

نوزاد تا 24 ساعت اول تولد باید یک نوبت ادرار داشته باشد .همچنین تا 36 الی 48 ساعت اول تولد باید یک نوبت دفع داشته باشد .


در صورت نداشتن مدفوع بعد از 48 ساعت اول باید علت عدم دفع بررسی شود .

رنگ قوام و دفعات مدفوع نوزادان در ماه اول بسیار متغیر است.تعداد دفعات دفع می تواند 6 تا 7 مرتبه در شبانه روز باشد.


دکتر سیدی مقدم مدفوع نوزاد دفع ادرار بارداران قوام رنگ بیمارستان صارم متخصص زنان زایمان

   تاریخ :       1398/02/10          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم