محاسبه سن بارداری

محاسبه سن بارداری

حدود 10 روز بعد از لقاح با آزمایش خون ، بارداری تایید می شود . در هفته 5 بارداری با استفاده از سونوگرافی واژینال می توان ساک حاملگی را مشاهده کرد.


در هفته 7 بارداری با استفاده از سونوگرافی می توان ضربان قلب جنین را رویت کرد.همیشه سن حاملگی را با استفاده از هفته محاسبه کنید و بدانید بارداری طبیعی حدود 280 روز یا 40 هفته می باشد و محاسبه آن از روز اول آخرین پریود می باشد و این نحوه محاسبه در کل دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و حتی دسنگاه های سونوگرافی نیز برای محاسبه سن بارداری از این معیار استفاده می کنند.


دکتر سیدی مقدم آزمایش خون بارداری ساک حاملگی پریود سونوگرافی واژینال ضربان قلب جنین دستگاه

   تاریخ :       1398/03/05          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم