آیا نزدیکی در طی بارداری باعث پارگی کیسه آب می شود ؟

آیا نزدیکی در طی بارداری باعث پارگی کیسه آب می شود ؟

نزدیکی به هیج عنوان باعث زایمان زودرس یا پارگی کیسه آب نمی شود . 


برخی مقالات نشان داده است که خانمهایی که در طی بارداری نزدیکی داشته اند ، زایمان راحتتر و زودتری داشته اند .


دکتر سیدی مقدم زایمان بارداری نزدیکی بارداران زایمان زودرس زایمان پارگی کیسه آب کیسه آب

   تاریخ :       1398/03/12          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

آیا نزدیکی در طی بارداری ضرر دارد ؟

آیا نزدیکی در طی بارداری ضرر دارد ؟

نزدیکی در حاملگی های نرمال و کم خطر از ابتدا تا انتها ضرری ندارد ولی در بارداران پر خطر که احتمال زایمان زودرس دارند و یا دهانه رحم کوتاه است و یا خونریزی یا جفت  پایین دارند، نباید نزدیکی داشته باشند .دکتر سیدی مقدم زایمان زودرس دهانه رحم خونریزی زایمان جفت نزدیکی سکس بارداران حاملگی

   تاریخ :       1398/03/12          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم