نقش هورمون ها در زایمان

نقش هورمون ها در زایمان

چهار هورمون اصلی در زایمان نقش دارند :

- اکسی توسین ( هورمون عشق )

- اندروفین ( هورمون خشنودی و آرامش ) 

- اپی نفرین ، نوراپی نفرین (هورمون هیجان و استرس )

- پرولاکتین ( هورمون شیر )


هورمون های فوق با هم سمفونی زیبایی را در بدن اجرا می کنند و هماهنگی جالبی با هم دارند .این سیستم در بدن هم پستانداران وجود دارد و به عنوان سیسم لیمبیک یا مرکز عاطفی مغز شناخته شده است که در قسمت میانی مغز قرار دارد .


دکتر سیدی مقدم سیسم لیمبیک مرکز عاطفی پستانداران هورمون اپی نفرین نوراپی نفرین اکسی توسین پرولاکتین شیر استرس هیجان خشنودی آرامش عشق زایمان بارداران بارداران سایت

   تاریخ :       1398/05/13          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم