فشار خون نرمال در طی بارداری چقدر است ؟

فشار خون نرمال در طی بارداری چقدر است ؟

در طی بارداری اغلب در سه ماهه اول تا اواسط سه ماهه دوم کاهش فشار خون را داریم و از اواخر سه ماهه دوم  فشار خون افزایش می یابد .


فشار خون سیستولیک بیشتر از 140 و دیاسیستولیک بیشتر از90 میلی متر جیوه در طی بارداری بالا تلقی می شود .از آنجا که فشار خون در طول روز نوسان دارد، برای اطمینان از بالا بودن فشار خون باید بیش از یک بار اندازه گیری شود .


دکتر سیدی مقدم فشار خون فشار خون بارداری فشار سیستولیک فشار خون دیا سیستولیک نوسان فشار بارداری روز بیمارستان صارم بارداران بارداران سایت

   تاریخ :       1398/05/31          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم