زایمان با هیپنوتیزم

زایمان با هیپنوتیزم

این روش در کاهش درد بسیار موثر است .این روش حالتی است که در آن خود آگاهی فرد تغییر پیدا می کند و با تلقین پذیری ، درد زایمان کم می شود که البته باید توسط فرد  ماهری انجام شود .


آمار دقیقی درباره مراکزی که این کار را انجام می دهند وجود ندارد اما به طور کلی در این روش باید مادر از پنج ماهگی آموزش ببیند .


دکتر سیدی مقدم آموزش پنج ماهگی زایمان در آب زایمان با هیپنوتیزم هیپنوتیزم مادر آمار زایمان تلقین تلقین پذیری درد ماهر روش کاهش درد بیمارستان صارم بارداران باردران سایت

   تاریخ :       1398/09/03          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم