کنترل غدد جنسی

کنترل غدد جنسی

کنترل غدد جنسی و قدرت باروری در بدن انسان توسط هیپوفیز قدامی انجام می‌شود.دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سایت جنسی غدد جنسی کنترل باروری هیپوفیز بیمارستان صارم قدامی

   تاریخ :       1397/07/01          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم