زایمان بدون درد با تزریق دارو

زایمان بدون درد با تزریق دارو

یکی از متداول ترین روش های زایمان بدون درد تزریق داروست .زمانیکه دهانه رحم 5 سانتی متر باز می شود ، می توان از داروهای تزریقی مانند پتدین استفاده کرد .


در این روش درد حین زایمان طبیعی به شدت کاهش می یابد و مادر می تواند حین انقاباضات استراحت داشته باشد .در اصل پیش از آنکه فشار وارد کردن به نوزاد شروع شود باید این دارو تزریق شود .


دکتر سیدی مقدم بارداران تزریق زایمان بدون درد استراحت فشار نوزاد دارو تزریق دهانه رحم رحم پتدین زایمان با تزریق دارو بدون درد بارداران سایت مامایی زنان زایمان طبیعی

   تاریخ :       1398/09/05          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم