زایمان با وسایل فیزیوتراپی

زایمان با وسایل فیزیوتراپی

انتقال امواج الکتریکی یکی از طریق پوست در شیوه ای موسوم به تنس هنگام زایمان به کاهش درد مادران باردار کمک می کند .


تنس هایی وجود دارد که امواج الکتریکی تولید می کند و روی مهره های کمری 4 و 5 قرار داده می شود .پلاکی روی این مهره ها قرار می گیرد و امواج ظریفی ایجاد می کند که باعث ترشح مورفینهای طبیعی بدن می شود و طول مدت زایمان را کاهش می دهد .استفاده از سوزن های طب سوزنی نیز دقیقا به همین منظور و برای کاهش در زایمان طبیعی به کار می رود .


دکتر سیدی مقدم زایمان فیزیوتراپی وسایل فیزیوتراپی مهره کمر مهره 4 مهره 5 پلاک زایمان طبیعی سوزن طب سوزنی تنس امواج الکتریکی امواج مورفین ترشح مورفین پوست باردار

   تاریخ :       1398/09/05          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم