اگر زایمان قبلی من به روش سزارین بوده ، آیا من مجبور به سزارین هستم ؟

اگر زایمان قبلی من به روش سزارین بوده ، آیا من مجبور به سزارین هستم ؟

زنانی که در زایمان های قبلی سزارین شده اند ، ممکنست بتوانند زایمان واژینال داشته باشند . 


تصمیم گیری بستگی دارد به نوع برشی که در سزارین قبلی استفاده شده ، دفعات سزارین انجام شده ، آیا شما هیچ مشکل و خطری برای زایمان واژینال دارید یا نه ؟و نوع بیمارستانی که می خواهید در آن زایمان انجام دهید و خیلی فاکتورهای دیگر .


دکتر سیدی مقدم زایمان سزارین زایمان قبلی زایمان بعدی زایمان واژینال واژینال بیمارستان پزشک ماما خطر تصمیم برش بیمارستان صارم بارداران

   تاریخ :       1398/09/11          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم