نکات تکمیلی

نکات تکمیلی

مراقبت از وضعیت اسکلتی و عضلاتی بدن در دوره زایمان حائز اهمیت است ، اصولا یک تا دو ماه پیش از ورود به بارداری تمرین های مربوط به کمربند لگنی برای تقویت عضلات شکمی و پشتی باید انجام شود .دکتر سیدی مقدم تمرینات کمربند لگنی لگن عضلات زایمان بارداری عضلات شکمی شکم تقویت عضلات اسکلت بارداران سایت بیمارستان صارم زیامان سزارین زایمان طبیعی

   تاریخ :       1398/09/11          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم