مصرف هپارین در بارداری

مصرف هپارین در بارداری

هپارین از سد جفت عبور نمی کند.


 در دوران بارداری به ویژه در سه ماهه سوم و دوران پس از زایمان به علت خطر خونریزی از محل اتصال جفت به رحم و خونریزی در مادر، دارو را با احتیاط مصرف کنید .


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران رحم خونریزی بارداری زایمان مادر هپارین بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/06/24          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم