علت موقعیت بریچ جنین چیست؟

علت موقعیت بریچ جنین چیست؟

قرارگیری جنین در موقعیت بریچ اغلب تصادفی بوده و علت خاصی ندارد. با این حال چند عامل ممکن است در این شرایط تاثیر داشته باشند. 


این عوامل عبارتند از:


  -  مایع آمنیوتیک خیلی زیاد (پلی هیدرآمنیوس) یا کاهش مایع آمنیوتیک (الیگوهیدرامنیوس) که باعث می‌شود چرخیدن در رحم برای جنین دشوار گردد.
  -  پایین بودن جفت
  -  جنین های دوقلو، سه قلو و یا چندقلو

  -   ناهنجاری رحم و یا ناهنجاری جنین


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان آمینوتیک مایع رحم جنین دوقلو جفت بریچ چند قلو سه قلو الیگوهیدرامنیوس

   تاریخ :       1397/07/02          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

وضیت بریچ

وضیت بریچ

جنین برای خروج از رحم باید در وضعیت سر پایین قرار بگیرد.


 اما در برخی موارد جنین نمی چرخد و در وضعیت بریچ قرار می گیرد، بطوری که پاها یا باسن او به سمت پایین است و گویی جنین در حالت نشسته قرار گرفته‌ است..این وضعیت را بریچ می نامند...


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سایت بریچ جنین باسن رحم پا نشسته بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/07/02          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم