دیلاتاسیون چیست؟

دیلاتاسیون چیست؟

دیلاتاسیون عملی است که در آن دهانه رحم را باز می کنند تا برای نمونه برداری رحم یا کورتاژ جنین بتوانند به رحم دسترسی یابند .


البته در زایمان طبیعی باز شدن دهانه رحم به صورت طبیعی برای خروج جنین اتفاق می افتد.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سایت بارداران رحم جنین دیلاتاسیون کورتاژ نمونه برداری

   تاریخ :       1397/07/02          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم