Amniotomy (آمنیوتومی)

Amniotomy (آمنیوتومی)

آمنیوتومی پاره کردن غشای ( پرده) آمنیوتیک یا همان کیسه آب است.


 روشی برای تحریک و القای زایمان است. در گذشته با سر سوزن انجام می شد ولی امروزه ابزار پلاستیکی و یک بار مصرف برای انجام آن به کار می رود. 


دکتر سیدی مقدم بارداری سایت بارداران آمنیوتومی کیسه آمنیوتیک پاره سوزن تحریک القا زایمان روش

   تاریخ :       1397/07/11          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم