انقباضات برکستون هیکس

انقباضات برکستون هیکس

انقباض های رحم در مرحله نخست بارداری است. به آن دردهای کاذب زایمانی و یا تمرینی برای انقباض زایمانی نیز می گویند. 


این انقباض ها سبب بازشدن سرویکس نمی گردند و بی خطر به شمار می آیند.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان انقباض برکستون هیکس سرویکس رحم خطر درد کاذب زایمان تمرین

   تاریخ :       1397/07/11          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم