گراوید به چه معناست؟

گراوید به چه معناست؟

گراوید یعنی چندمین باری است که یک زن باردار می شود. تعداد بارداری.


 نخستین بارداری را نخست زا یا پرایمی گراوید primigravida , و بارداری بیش از یکی را چندزا یا مولتی گراوید Multigravida می نامند.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سایت گراوید مولتی گراوید چندزا پرایمی گراوید بارداری

   تاریخ :       1397/07/11          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم