اسپاینال

اسپاینال

در روش اسپاينال سوزن از غلاف نخاع عبور كرده و وارد مايع نخاعي مي شود و در آن تزريق مي گردد. در اين روش سرعت شروع بي حسي نسبت به اپيدورال سريع تر است زيرا ماده بي حسي كاملاً نزديك به نخاع تزريق مي شود. دکتر سیدی مقدم متخصص زنان اسپاینال تزریق نخاع بی حسی مایع نخاعی تزریق سوزن غلاف

   تاریخ :       1397/07/16          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم