پارتوگراف

پارتوگراف

پارتوگراف نموداری ساده برای پایش سیر زایمان و ارزیابی سلامت مادر و جنین است .


 در طول فرایند زایمان تمام مشاهدات و معاینات از قبیل نوع بیهوشی (عمومی- نخاعی و ناحیه ای) روند اتساع دهانه رحم و دامنه انقباضات رحمی، ضربان قلب مادر و جنین مداخلات پزشکی احتمالی و غیره توسط پزشک ماما بر روی این نمودار ثبت می شود.


دکتر سیدی مقدم انقباض پارتوگراف زایمان بیهوشی زایمان نمودار پایش رحم سلامت مادر جنین ماما

   تاریخ :       1397/07/22          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم