پلویمتری رادیوگرافی

پلویمتری رادیوگرافی

لگن سنجی یکی از روش های ارزیابی ابعاد لگن مادر است که در نهمین ماه بارداری انجام شده و از این طریق مشخص می شود که آیا زایمان واژینال امکان پذیر است یا نیاز به سزارین و مداخلات پزشکی ضروری است.


 این آزمایش برای بررسی ابعاد لگن مادر، سابقه سزارینهای قبلی و با قرار گرفتن جنین در وضعیت بریچ انجام می شود.


دکتر سیدی مقدم بارداران سایت پلویمتری رادیوگرافی جنین بریچ آزمایش لگن لگن سنجی واژینال سزارین

   تاریخ :       1397/07/22          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم