Para

Para

تعداد تولد زنده در واقع تعداد دفعاتی که یک زنده باردار نوزاد زنده به دنیا می آورد.

 دکتر سیدی مقدم متخصص زنان نوزاد زنده باردار تولد بارداران سایت بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/07/23          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم