(Embryo) رویان

(Embryo) رویان

تخمک بارور شده توسط اسپرم است. به شکل سلول هایی سازمان یافته است و از مرحله مورولا ( Moroula )تا هفته ۱۰ بارداری به این نام خوانده می شود.دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران رویان اسپرم سلول بارداری بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/07/23          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم