لانه گزینی

لانه گزینی

لانه گزینی یا کاشته شدن. رسیدن بلاستوسیست به رحم و جایگزین شدن آن در اندومتر رحم است .دکتر سیدی مقدم متخصص زنان لانه گزینی رحم بارداری بلاستوسیست کاشت اندومتر رحم بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/07/23          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم