Lightening (سبک شدن )

Lightening (سبک شدن )

در اواخر بارداری، پایین آمدن جنین، سبب خالی شدن قسمت بالایی شکم مادر و وارد شدن فشار به اعضای  لگني ميگردد و مادر باردار احساس فشار وسنگيني در واژن ميكند .دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداری لگن جنین شکم مادر فشار سنگینی مادر بارداران سایت بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/07/23          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم