LMP

LMP

برای تعیین زمان تقریبی زایمان و نیز پیدا کردن هفته بارداری، داشتن زمان دقیق (LMP)اساسی است.


 بر اساس توافق های جهانی، بارداری ها را بر اساس هفته محاسبه و بررسی های مامایی نیز بر این اساس هفته ای انجام می شود. اساس برای این معیار هفته ای، LMP یا همان « نخستین روز از آخرین عادت ماهانه» است.


دکتر سیدی مقدم بارداران متخصص زنان مامایی هفته ماهیانه قاعدگی عادت ماهیانه lmp زمان زایمان محاسبه

   تاریخ :       1397/07/23          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم