گرید 3 جفت یعنی چه ؟

گرید 3 جفت یعنی چه ؟

بعد از هفته 39 بارداری یعنی در مرحله آخر رشد جفت گرید آن به 3 می رسد.

 


در گرید 3 جفت، لایه قاعده ای و صاف جفت ضخیم تر و بزرگتر است.

در گرید 3 جفت ماده جفتی به دو لوب مشابه تقسیم شده و مرز بین این دو لوب مشخص است.

پهنای صفحه جفت در گرید 3 بزرگ تر و متراکم تر است.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سایت لوب جفت مرز صفحه ضخیم متراکم رشد ماده گرید

   تاریخ :       1397/07/30          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

گرید 2 جفت یعنی چه؟

گرید 2 جفت یعنی چه؟

اواخر سه ماهه سوم بارداری یعنی بعد از هفته 30 گرید جفت به 2 می رسد.

 


در گرید 2 جفت فرورفتگی­ ها و برجستگی­ های صفحه کوریونی مشخص هستند.مواد جفتی به طور کلی با تراکم­ های اکوژنیک تقسیم بندی شده اند.

در گرید 2 جفت، نقاط سفید لپه مانندی بر اثر  کلسیفیکاسیون (تجمع کلسیم) موجود است.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سایت گرید جفت سفید کلسیفیکاسیون کلسیم اکوژنیک کوریونی بارداری

   تاریخ :       1397/07/30          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

گرید 1 جفت یعنی چه ؟

گرید 1 جفت یعنی چه ؟

در اواسط سه ماهۀ دوم بارداری تا اوایل سه ماهه سوم بارداری یعنی هفته 18 تا هفته 29 گرید جفت باید 1 باشد.


 گرید 1 جفت به مرحله اولیه رشد جفتی گفته می شود.

 گرید 1 جفت به معنای آنست که صفحه کوریونی جفت یک خط کامل ناگسسته است که تمامی نوسانات آن به خوبی مشاهده می­ شود.

در گرید یک ، جفت ماده جفتی حاوی چند ناحیه اکوژنیک (متراکم) با پراکندگی تصادفی است.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران گرید جفت نوسانات اکوژنیک پراکندگی کوریونی نوسانات تصادفی رشد

   تاریخ :       1397/07/30          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

گرید صفر جفت یعنی چه؟

گرید صفر جفت یعنی چه؟

 تا اوایل سه ماهه دوم بارداری یعنی کمتر از هفته 18 بارداری گرید جفت صفر است. 

 


گرید صفر به معنای آن است که جفت به شکل یک صفحه صاف و متراکم و یکنواخت است و نواحی پر تراکم ندارد.

 

 


دکتر سیدی مقدم بارداران متخصص زنان بارداری گرید متراکم جفت بافت داخلی پرتراکم یکنواخت صفر ماه اواخر

   تاریخ :       1397/07/30          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

گرید جفت چیست؟

گرید جفت چیست؟

بسته به رشد جفت و پیشرفت بارداری، جفت را از صفر تا 3 درجه­ بندی می­ کنند، 


مثلاً در اوایل بارداری درجه یا گرید جفت با صفر شروع شده و به مرور با پیشرفت بارداری درجه آن افزایش می یابد. این درجه بندی یا گرید با استفاده از سونوگرافی و بر اساس رشد جفت انجام می­ شود.  


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان گرید بارداری بارداران سایت درجه بندی جفت رشد صفر بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/07/30          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم