خطرات جفت قدامی

خطرات جفت قدامی

اینکه جنین در چه وضعیتی و در کجای رحم قرار داشته باشد، برای خود جنین تفاوتی ندارد، اماموقعیت قرارگیری جفت می تواند عوارضی داشته باشد.

 


قرارگیری جفت در وضعیت قدامی و جلوی شکم هیچ خطری برای مادر و جنین ندارد .


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران بارداری جفت قدامی رحم عوارض موقعیت بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/07/30          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم