رحم

رحم

رحم اندامی در بدن زن است که جنین را حفظ می کند. 


شکل رحم در هنگام بارداری مهم است زیرا بر نحوه قرار گرفتن جنین در رحم تاثیر می گذارد. 


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سایت رحم جنین بارداری اندام بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/08/13          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم