هیستروسکوپی

هیستروسکوپی

هیستروسکوپی شامل یک دوربین کوچک است که از طریق دهانه رحم به داخل حفره رحم وارد می شود. 


برای انجام این کار، یک مایع برای افزایش حفره ی رحم استفاده می شود. در طی این عمل، پزشک می تواند به شکل رحم و همچنین سایر اختلالات دیگر مانند فیبروم ها و ضخامت پوشش رحم نگاه کند.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سایت رحم هیستروسکوپی حفره ضخامت فیبروم پزشک دوربین

   تاریخ :       1397/08/16          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم