بارداری کم خطر

بارداری کم خطر

بارداری‌های کم‌خطر به بارداری‌هایی گفته می‌شود که در آن مادر حدود 25 تا 35 سال سن دارد، سابقه بیماری خاصی ندارد، فشار‌خون و وزنش در محدوده طبیعی است و بارداری او یک قلوست .دکتر سیدی مقدم بارداران سایت کم خطر بارداری خطر قلو سن وزن فشار خون طبیعی صارم

   تاریخ :       1397/08/27          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم