انقباض دیافراگم عصبی

انقباض دیافراگم عصبی

انقباض دیافراگم در جنین های بالغ باعث سکسکه می شود. برای آنکه جنین در رحم سکسکه کند، باید از یک سیستم عصبی مرکزی کامل برخوردار باشد. .


سیستم عصبی مرکزی به جنین کمک می کند که در مایع آمنیوتیک رحم نفس بکشد. در صورتی که این مایع وارد ریه شود، دیافراگم به سرعت منقبض شده و جنین سکسکه می کند .


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان انقباض دیافراگم جنین سکسکه مایع آمینوتیک ریه عصبی رحم بالغ بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/09/13          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم