گاز معده جنین

گاز معده جنین

جنین در شکم مادر از هفته 16 بارداری به بعد ادرار می کند و این امر طبیعی است اما گاز معده به همراه مدفوع جنین در اواخر بارداری رخ می دهد که بسیار خطرناک است.دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سایت گاز معده جنین ادرار بارداری هفته مدفوع

   تاریخ :       1397/09/14          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم