مدفوع جنین

مدفوع جنین

اگر جنین در شکم مادر تحت فشار و زجر قرار بگیرد و خون رسانی به او مختل بشود، اولین واکنشش این است که مدفوع می کند. مدفوع کردن ۲ مورد را نشان می دهد.

 


یکی اینکه جنین در یک مدتی تحت فشار بوده و دچار مشکلی شده است. و دیگر اینکه وقتی نزدیک تولد جنین می شود او تنفس می کند و ممکن است با تنفسش مدفوع و مایع آمنیوتیک را ببلعد و وارد ریه اش بشود. در نتیجه ریه تحریک می شود و عفونت پیدا می کند و در موارد حادتر باعث خفگی و مرگ جنین می شود.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سایت جنین ریه عفونت تنفس مایع آمینوتیک خفگی مرگ مدفوع

   تاریخ :       1397/09/14          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم